KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เหมลักษณ์ สุขบำรุงทรัพย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8141
การศึกษาความชื้นเริ่มต้นของข้าวเพื่อผลิตรงควัตุสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในระดับการเพาะเลี้ยงต่าง ๆ
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ขัตติยา ใหญ่ผล,เหมลักษณ์ สุขบำรุงทรัพย์,ปวีณา สุขสำราญ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>