KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050336
การผลิตลูกชุบมันเทศน้ำผัก/เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ ... [และคนอื่นๆ]
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2547-2548
T050337
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมีย/ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์, เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และ จิราภรณ์ สอดจิตร์
ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์
2547-2548
T060407
องค์ประกอบทางเคมีของมะคาเดเมียที่ปลูกในประเทศไทย/เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์, จำรอง ดาวเรือง
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2549
T070275
ชาเขียว ดีและมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร/เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2550
T070380
การพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่นในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก/เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และ จิราภรณ์ สอดจิตร์
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2549-2550
FOOD 6542
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจี่รสเด็ด/นริศรา บุญชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
นริศรา บุญชื่น,บุษรา ปัตตะพงศ์,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์,เสาวรี ใจธรรม,สุดใจ สาวาสิทธิ์
2551
Full Textx
FOOD 6544
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสเปรด/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ปวีนา น้อยทัพ, และ เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ] ,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ
2551
Full Textx
FOOD 6604
การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เสริมไอโอดีน
ธิดารัตน์ มุ่งดี,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6609
คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมของปาเปนผงดิบจากยางมะละกอสำหรับหมักเนื้อหมู
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ธิติญา สร้อยมี,อริยา เมืองชุม,ศรีสุชาดา ทาศรี,ปวีนา น้อยทัพ,วาสนา ทองพรรณ,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>