KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7764
การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล
ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>