KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6247
การพัฒนาการผลิตหม่ำโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)/เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ
เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ
2551
FOOD 7629
การพัฒนาการผลิตหม่ำโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>