KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น แสงโสม สีนะวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7859
การบริโภคอาหารของคนไทยในโครงการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546
สุจิตต์ สาลีพันธ์,แสงโสม สีนะวัฒน์,สง่า ดามาพงษ์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>