KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น โกวิทย์ พิริยสุพงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010388
ประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จังหวัดมหาสารคาม/ประกาย ตปนียากร, โกวิทย์ พิริยสุพงศ์
ประกาย ตปนียากร
2544
FOOD 7544
ประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จังหวัดมหาสารคาม
ประกาย ตปนียากร,โกวิทย์ พิริยสุพงศ์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>