KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น โตชิอะคิ โอชิมะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6897
ผลของสารต้านออกซิเดชันต่อการเปลี่ยนแปลงของสารระเหยในหอยนางรมแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟและเพลทสัมผัส
สมหวัง สงแสง,โตชิอะคิ โอชิมะ,ไพรัตน์ โสภโณดร,จันธิรา แก้วศรีทอง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>