KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น โรสลาวาตี โตะแอ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7976
การเตรียมแป้งข้าวละลายน้ำเย็นจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกัน
โรสลาวาตี โตะแอ,รุ่งทิวา วันสุขศรี,ปฐมา จาตกานนท์,เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ,กล้าณรงค์ ศรีรอต,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : [ 1 ]   Next >>