KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น โสภาวดี เมืองฮาม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7291
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพทางกายภาพ และจุลชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก
สวามินี ธีระวุฒิ,โสภาวดี เมืองฮาม ,รัตนาภรณ์ พิมพ์แน่น,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>