KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น โสภิดา สามัตถิยะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6381
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำส้มเขียวหวานเป็นตัวตกตะกอน/โสภิดา สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ สุวิมล กีรติพิบูล
โสภิดา สามัตถิยะ
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>