KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6549
การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี
ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>