KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ไพลิน ผู้พัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>