KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Sudarat Jiamyangyuen
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6672
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้งานของภาชนะบรรจุน้ำผลไม้
เกตน์พิสิษฐ์ อนวัชชสุข,Sudarat Jiamyangyuen,Kasetsart Journal : Natural Science
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>