KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Warunee Kupkanchanakul
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8074
Effect of pre-germination process on molecular weight degradation and retrogradation of pre-germinated brown rice starches
Warunee Kupkanchanakul,Onanong Naivikul,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>