KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070433
การแช่เยือกแข็งผักและผลไม้/ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล
ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล
2550
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,สุดสายสิน แก้วเรือง,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>