KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T020207
การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เพื่อการควบคุมคุณภาพ/วิภา สุโรจนะเมธากุล
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2545
FOOD 8541
ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ
ถาวร จันทโชติ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>