KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น คุณภาพผลิตภัณฑ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8351
โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา - ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
ศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา - ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553
2553
FOOD 8499
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลา
กมลทิพย์ กรรไพเราะ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>