KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อะลูมิเนียม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6541
ความต้านทานของแลกเกอกร์เคลือบภายในกระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุอาหาร
ศิริพร ดาวพิเศษ,เกรียงไกร วิไลวงศ์เสถียร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2552
Full Text
FOOD 6722
อันตรายจากภาชนะหุงต้มในครัว
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>