KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T010054
อุตสาหกรรมอาหารจากข้าวโพด/กุลวดี ตรองพาณิชย์
กุลวดี ตรองพาณิชย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T010064
ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป/รัศมี ศุภศรี
รัศมี ศุภศรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T010091
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณอะไมโลส คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105/เพลงพิณ ศิวาพรรักษ์
เพลงพิณ ศิวาพรรักษ์
2542
T010112
ผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักสด ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/กมล เลิศรัตน์, สราวุฒิ บุศรากุล
กมล เลิศรัตน์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010114
ขนมไทยจากแป้งข้าวเจ้า/บริษัท โรงเส้นหมี่ซอเฮง จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010140
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวต้มกุ๊ย และหมูหัน/ตำลึง
ตำลึง
2544
T010155
/ทวีศักดิ์ ภู่หลำ, นงลักษณ์ หิรัญมาศสุวรรณ, อุษา ชินทรักษา
ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
2543
T010172
สารผสมอาหารที่มีศักยภาพต่ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T010179
ผลิตภัณฑ์จากข้าว และคุณค่าทางโภชนาการ/อรอนงค์ นัยวิกุล
อรอนงค์ นัยวิกุล
2535
T010194
จากบาร์เลย์สู่มอลท์/ชรินทร์ เตชะพันธุ์, ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์
ชรินทร์ เตชะพันธุ์
2539
T010198
/สายสนม ประดิษฐดวง
สายสนม ประดิษฐดวง
2541
T010232
การศึกษาคุณภาพเมล็ดข้าวสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่าง - ทางภายภาพ - ทางเคมีและการหุงต้มและรับประทาน/สุพัตรา สุวรรณธาดา ... [และคนอื่นๆ]
สุพัตรา สุวรรณธาดา
[2541?]
T010237
การใช้แป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2543
T010276
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2532
T010280
เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2532
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>