KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970024
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกสำหรับปลาปรุงรสเพื่อการส่งออก/โดย อมรรัตน์ สวัสดิทัต, มยุรี ภาคลำเจียก, สุเทพ โลหะจรูญ
อมรรัตน์ สวัสดิทัต,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2536
T970037
การตรวจอาหารกระป๋อง/เรียบเรียงโดย เรณู ปิ่นทอง
เรณู ปิ่นทอง,กองส่งเสริมเทคโนโลยี
2538
T970052
สีผสมอาหารจากครั่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2539
T970073
ไม่มีชื่อเรื่อง
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
2539
T970078
ไม่มีชื่อเรื่อง
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
2539
T970079
ไม่มีชื่อเรื่อง
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
2539
IFRPD T970085
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตอาหารเช้าจากธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้เครื่องเอ็กซทรูเดอรสกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล, จุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2540
T970086
คุณลักษณะความปลอดภัยของภาชนะโฟมบรรจุอาหาร/กาญจนา วิวัฒน์เจริญ และอมร วงศ์รักษ์พานิช
กาญจนา วิวัฒน์เจริญ,อมร วงศ์รักษ์พานิช
2540
T970092
การศึกษาอัตราการปนเปื้อนของตะกั่วในอาหารริมทาง/มยุรี อุรารุ่งโรจน์, ประกาย บริบูรณ์, ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
2545
T970095
การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่าง โดยการสร้างผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์จากข้อมูลคุณค่าโภชนาการ/วิวัฒน์ หวังเจริญ, ทิพย์วรรณา งามศักดิ์, Brian H. Wilkinson
วิวัฒน์ หวังเจริญ
2545
T970097
ปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารจานเดียว ที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/นันทิกา สุนทรไชยกุล
นันทิกา สุนทรไชยกุล
2544
IFRPD T970101
อาหารพลังงานต่ำ/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2535
IFRPD T970103
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและการศึกษาระยะเวลาในการอบเพื่อลดปริมาณ/สิริพร สธนเสาวภาคย์, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และกาญจนิจ วาจนะวินิจ
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2539
IFRPD T970104
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
IFRPD T970109
การศึกษาดุลย์ไนโตรเจนของหนูขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารปราศจากโปรตีน/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา
2535
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>