KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0836
อาหารเพื่อกระดูกแข็งแรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0835
สารอาหารให้พลังงาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0834
สมุนไพรกับเบาหวาน : ใช้ให้เหมาะ ใช้ให้เป็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0833
ใยอาหาร : อาหารจานโปรดของจุลินทรีย์ในลำไส้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
PUB 0832
ไมโครไบโอต้าในลำไส้ : อวัยวะพิเศษของมนุษย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0831
ภาชนะดินเผา เซรามิก และอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0830
โปรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0829
โปรตีนรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0828
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่ : โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. หทัยชนก กันตรง และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0827
ไนโตรซามีนสารก่อมะเร็งในอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศิริพร ตันจอ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0826
น้ำตาลทราย ความหวานคู่พลังงาน...หลากหลายผลิตภัณฑ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
PUB 0825
น้ำแกงส้มชนิดเข้มข้นบรรจุรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0824
นาโนอิมัลชันและการผลิตนาโนอิมัลชันโดยกระบวนการพลังงานต่ำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0823
เต้าหู้ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0822
ชีวเคมีของพริก : ตอนที่ 3 ความเผ็ดร้อนของพริก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>