KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2625 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [ 104 ] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7283
การควบคุมเชื้อราปนเปื้อนในกระเทียมด้วยสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพห้องทดลอง
หฤทัย ไทยสุชาติ,พรอนันต์ บุญก่อน,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557

FOOD 7282
บีตาเลน: การสกัดและการวิเคราะห์
ทัตดาว ภาษีผล.,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557

FOOD 7281
อะซีโทจีนินจากพืชวงศืน้อนห่าและฤทธิ์ทางชีวภาพ
Natchanat Phankerd,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557

FOOD 7280
Assessment of Probiotic Properties in Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Vegetables
Wanticha Savedboworn,Sriwiang Tipkanon ,Bensiya Patcharajarukit,Sirinun Pajakang,Warinyaporn Sinlapacharoen,Wiboon Riansa-ngawong,KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology

FOOD 7279
การหาปริมาณสีสังเคราะห์ โดยมอนอลิท C18 HPLC
กฤษณพงค์ ทองทิพย์,สมศักดิ์ ศิริไชย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7278
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและวิเคราะห์กรดไขมันจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงด้วยเทคนิค GC-FID ใช้คอลัมน์ DB-225 ความยาว 20 เมตร
ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์,สุนันทา วังกานต์,ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ,อภินทร์พร ทวีพรกุลพัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7277
การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
อรอุมา หนูทอง,ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7276
ผลของความเข้มข้นของโอลิโกฟรุคโตสและซูโครสต่อลักษณะคุณภาพของกล้วยไข่หลังการออสโมซิส
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7275
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 3A4 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย
ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี,ทรงกลด สารภูษิต,พรพิมล รงค์นพรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Text
FOOD 7274
สมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างโมเลกุลของ แป้งกลอย (Dioscorea hispida Dennst.) และ แป้งมันมือเสือ (Disocrorea esculenta (Lour.) Burkill)
สันทนีย์ ปัญจอานนท์,วิทวัส จิรนันทกูล,ดุษฏี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
FOOD 7273
อิมัลชันกะทิ
สุวิมล อริยประกาย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7272
การศึกษาพฤติกรรมความหนืดของแป้งพุทธรักษา และแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด
กสิภูมิ ทวนคง,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,วิไล รังสาดทอง,ดุษฎี อุตภาพ,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7271
การประยุกต์ใช้แป้งพุทธรักษาและแป้งพุทธรักษาดัดแปร เพื่อเป็นสารให้ความข้นหนืดในซอสมะเขือเทศ
กสิภูมิ ทวนคง,วิไล รังสาดทอง,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,ดุษฎี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7270
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค ในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่น
ณัฐกานต์ วงศ์สีสม,สุภาวดี ศรีแย้ม ,สุรีพร วันควร,บุษบา มะโนแสน,จิรรัชต์ กันทะขู้,จามจุรี จินะตา,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Full Text
FOOD 7269
สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย. อย.กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาทิตย์ พันเดช,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [ 104 ] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>