KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2757 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [ 106 ] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7272
การศึกษาพฤติกรรมความหนืดของแป้งพุทธรักษา และแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด
กสิภูมิ ทวนคง,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,วิไล รังสาดทอง,ดุษฎี อุตภาพ,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7271
การประยุกต์ใช้แป้งพุทธรักษาและแป้งพุทธรักษาดัดแปร เพื่อเป็นสารให้ความข้นหนืดในซอสมะเขือเทศ
กสิภูมิ ทวนคง,วิไล รังสาดทอง,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,ดุษฎี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7270
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค ในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่น
ณัฐกานต์ วงศ์สีสม,สุภาวดี ศรีแย้ม ,สุรีพร วันควร,บุษบา มะโนแสน,จิรรัชต์ กันทะขู้,จามจุรี จินะตา,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Full Text
FOOD 7269
สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย. อย.กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาทิตย์ พันเดช,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7267
การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม
พรทิพย์ ศรีศร,จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7266
การศึกษา ทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการแสดงฉลากกาแฟสำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7265
Adsorption of Rhodamine B on activated carbon obtained from pericarp of rubber fruit in comparison with the commercial activated carbon
Fareeda Hayeeye,Orawan Sirichote,Maimoon Sattar,Surajit Tekasakul,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014

FOOD 7264
Characterization and phylogenetic analysis of biosurfactant-producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils
Kanokrat Saisa-ard,Suppasil Maneerat,Atipan Saimmai,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014

FOOD 7263
Sustainable green composites of thermoplastic starch and cellulose fibers
Amnuay Wattanakornsiri,Sampan Tongnunui,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014

FOOD 7262
Partial replacement of protein in soybean meal by moringa seed cake (Moringa oleifera) in bocourti?s catfish (Pangasius bocourti)
Bundit Yuangsoi,Siripavee Charoenwattanasak,Rungkan Klahan,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014

FOOD 7261
ไอโซเทิร์มการดูด-คายซับความชื้นของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
สิทธิโชค เถลิงนวชาติ,เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

FOOD 7260
น้ำมันไดเอซิลกลีเซอรอล: คุณสมบัติและการผลิต (Diacylglycerol Oil: Property and Production)
ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์,ปัทมา ฤาชาฤิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

FOOD 7259
การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้แข็งจากถั่วดำ
อรรณพ ทัศนอุดม,วรรณภา สระพินครบุรี,เมธาวี อนะวัชกุล

FOOD 7258
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเห็ลกของสมุนไพรไทยบางชนิด
ธวัชชัย นาใจคง,นิสิตา บำรุงวงศ์,มาลินี วงศ์นาวา,สนั่น ศุภธีรสกุล,จตุพร คงสุขนิรันดร์,กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน,อสซีด หวันยาวา,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [ 106 ] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184   Next >>