KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T010408
สุขลักษณะทั่วไปในการผลิตอาหารและการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T010409
/มาลัย บุญรัตนกรกิจ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T010410
/พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T010483
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปมะขาม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 พ.ย. 2544 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/โดย ธนวรรณ บุญปั้น, อุษา ภูคัสมาส
ธนวรรณ บุญปั้น,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T020056
เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัย/สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2544?]
T020250
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค วันที่ 21 กันยายน 2544 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ/โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T020256
ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
IFRPD T020258
เทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม/คณะผู้จัดทำ ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
IFRPD T030020
วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์/เกศศิณี ตระกูลทิวากร และ รัศมี ศุภศรี
เกศศิณี ตระกูลทิวากร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2545?]
T030062
/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T030085
การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และ กรุณา จีนถนอม
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
IFRPD T030114
ไม่มีชื่อเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
IFRPD T030160
เทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม/คณะผู้จัดทำ ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
ku T040226
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก วันที่ 18-20 สิงหาคม 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
ku T040227
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและการผลิตเพื่อการแปรรูปผัก ผลไม้และสมุนไพร ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>