KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T970110
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2540
IFRPD T970113
ผลของไมโครเวฟต่อกลิ่นรสของอาหาร/สันติ ทิพยางค์
สันติ ทิพยางค์
2535
ifrpd T970114
อาหารฉายรังสี/มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
2535
T970116
ชุดเครื่องมือประเมินผลอาหาร/ดวงฤทัย ธำรงโชติ และสุมาลี พราหมเภทย์
ดวงฤทัย ธำรงโชติ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
T970127
การแยกเชื้อราที่ผลิตสารอัลฟาทอกซินจากถั่วลิสงบด/มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ ... [และคนอื่นๆ]
มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
IFRPD T970138
จุลินทรีย์ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง/มาลัย บุญรัตนกรกิจ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970141
การปนเปื้อน การควบคุม และตรวจวินิจฉัย Listeria ในอาหารแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
T970195
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากเส้นใยเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus)/นิ่มอนงค์ คงพล, รัฐพล ศรประเสริฐ และกรุณา เกษร์สุวรรณ
นิ่มอนงค์ คงพล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
ku T970204
การพัฒนาเยลลีผลไม้เสริมใยอาหารและวิตามินซี/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
ifrpd T970211
/โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
T970212
ทุเรียนดิบ อาหารจานเด็ด/ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2539
T970213
เอกสารวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2542
IFRPD T970215
การทำปลาเส้น/สมยศ จรรยาวิลาส, พรศักดิ์ มนัสศิริเพ็ญ, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
สมยศ จรรยาวิลาส
2533
IFRPD T970221
ตำรับอาหารจากถั่วเหลืองฝักสด/พยอม อัตถวิบูลย์กุล
พยอม อัตถวิบูลย์กุล
2535
T970230
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป/จรรยา วัฒนทวีกุล และคณะ
จรรยา วัฒนทวีกุล
2540
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>