KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2847 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [ 110 ] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

FOOD 7301
การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
พรพิมล ภูวธนานนท์,ภัทรนัน ไทยดี,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

FOOD 7300
การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

FOOD 7299
การสนับสนุนและการบริหารองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
สุวรีย์ เมตตาพล,พรทิพย์ คำพอ,ประจักร บัวผัน,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

FOOD 7298
ไอศกรีมและแนวโน้มตลาดของไอศกรีม
อภิญญา เจริญกูล

FOOD 7297
การพัฒนาขนมไทยพลังงานต่ำ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
มกราคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7296
กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลชันเชิงซ้อน
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
มกราคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7295
ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสารแอนโธไซยานินจากข้าวโพดสีม่วง
รัตนา ม่วงรัตน์,ลีลาวดี ชมนาน,ธัญญารัตน์ บุระคา,กรวิกา สกุลไกรพีระ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7294
ความเข้มข้นของเจลไรต์ น้ำตาล และมุมเอียงลาดในการปักชิ้นส่วน บนอาหารต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของต้นพรมมิ ในสภาพปลอดเชื้อ
อัญชลี จาละ,ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7293
การพัฒนาชาข้าวก่าเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7292
ประสิทธิภาพของสารสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ โด๊ปทังสเตนออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Eschherichia coli และยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
มาหามะสูไฮมี มะแซ,เล็ก สีคง,อานนท์ พิสุทธิพงศ์โชโต,อรรถกร ประดับจันทร์,พีรวัส คงสง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7291
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพทางกายภาพ และจุลชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก
สวามินี ธีระวุฒิ,โสภาวดี เมืองฮาม ,รัตนาภรณ์ พิมพ์แน่น,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7290
Genetic response of grain yield in wheat (Triticum aestivum L.) crosses
Muhammad Irfaq Khan,Shah Jahan Khan,Abdul Jabbar Khan,Gul Sanat Shah Khattak,Songklanagarin Journal of Science and Technology
July - August 2014

FOOD 7289
การอบแห้งผลหม่อนด้วยเครื่องอบแห้งอุณหภูมิตํ่า
ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์,พิทยา อังคณากุลชัย,ปภาวดี แท่นทอง,วิศวสารลาดกระบัง
กันยายน 2557

FOOD 7288
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว
ปรีดา ปรากฏมาก,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [ 110 ] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>