KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2630 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [ 110 ] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7042
Survival rates of human-derived probiotic Lactobacillus paracasei SD1 in milk powder using spray drying
Rawee Teanpaisan,Supatcharin Piwat,Santad Wichienchot,Akom Wannun,Aksorntong Chooruk
May - June 2012

FOOD 7041
Screening and identification of lactic acid bacteria from raw seafoods and Thai fermented seafood products for their potential use as starter cultures
Suree Nanasombat,Thitirut Jaichalad,Saranya Phunpruch
May - June 2012

FOOD 7044
Adsorption of ligosulfonate compounds using powdered eggshell
Muhammad Ali Zulfikar,Samitha Dewi Djajanti,Edeh Dicke Mariske
May - June 2012

FOOD 7043
Correlation and path coefficient analysis for yield and its components in vegetable soybean
Teerawat Sarutayophat
May - June 2012

FOOD 7040
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีรชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7039
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 7038
การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 7037
ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก
นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7036
การประยุกค์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลากระป๋อง
วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7035
รังสีแกมมาระดับต่างๆ มีผลต่อจำนวนเซลล์คุมและปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
อัญชลี จาละ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7034
การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แลคลอไรด์ ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา,สุทธินี ไมตรี,ฑิตฐิตา ศรีกุมมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7033
อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไข่ไก่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง
ไพโชค ปัญจะ,ดรุณี ศรีชนะ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2555

FOOD 7031
การพัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี เพื่อศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในเห็ดและแคปซูลยา
นฤมล วชิรปัทมา,กฤศมน คุณาวิศรุต,ศิริศักดิ์ ธาราศิริไพฑูรย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม - กันยายน 2555

FOOD 7032
คุณภาพเมล่อน (Rock melon) ตัดแต่งพร้อมบริโภคในภาชนะขายปลีกเพื่อการส่งออกและอาหารบนเครื่องบิน
วรภัทร ลัคนทินวงศ์,ปิยะพงษ์ สอนแก้ว,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มกราคม - มีนาคม 2553

FOOD 7030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [ 110 ] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176   Next >>