KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3049 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [ 119 ] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0009
น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4659
Full Text
PAT 0008
วิธีการกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นในรูปขมิ้นผงและกรรมวิธีการผลิต
วิภา สุโรจนะเมธากุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4720
Full Text
PAT 0007
สิ่งประกอบเหลวสำหรับใช้หุงข้าวพร้อมใช้บรรจุในภาชนะปิดสนิท
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,น.ส.อภิญญา จุฑางกูร,นางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 3647
Full Text
PAT 0006
ซอสข้นและกรรมวิธีการผลิต
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 3301
Full Text
PAT 0005
ลูกชิ้นที่มีวุ้นเป็นส่วนผสม
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 3085
Full Text
PAT 0004
การทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างเฉพาะ
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่สิทธิบัตร 19425
Full Text
PAT 0003
Process for The Modification and Utilization of Baterial Cellulose_3
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,เอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Full Text
PAT 0002
Process for The Modification and Utilization of Baterial Cellulose_2
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,เอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Full Text
PAT 0001
Process for The Modification and Utilization of Baterial Cellulose
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,เอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Full Text
FOOD 7360
ผลของการผสมแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งถั่วหรั่งต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2556

FOOD 7359
โครงการศึกษาสุขลักษณะของสถานที่ผลิต อาหารที่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา : สถานประกอบกิจการผลิตน้ำพริก
ภาคภูมิ องค์สริยานนท์,นภพรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2556

FOOD 7358
การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ธีรภัทร์ ฉ่ำแสง,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2556

FOOD 7357
การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ เปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2556

FOOD 7356
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร จังหวัดลำพูน
ดาราวรรณ สกุลวงศ์

FOOD 7355
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มของประชาชน จังหวัดตาก
สมศักดิ์ มาลีแก้ว

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [ 119 ] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>