KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 286 เรื่อง จากคำค้น rice
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6429
Cytotoxicity of Crude Proanthocyanidin Extract from Purple Glutinous Rice Bran (Oryza sativa L.)(Kum Doi Saket)Compared with Cyanidin 3-Glucoside on X63 Myeloma Cancer Cell Lines/Montri Punyatong ... [et al.]
Punyatong, Montri
2008
FOOD 6491
การแพร่กระจายอุณหภูมิของโจ๊กกระป๋อง : แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับข้อมูลการทดลอง
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
2552
FOOD 6502
Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flour/Reungmaneepaitoon Suparat ... [et al.]
Reungmaneepaitoon Suparat
2008
Full Textx
FOOD 6504
Red yeast rice prepared from Thai glutinous rice and the antioxidant activities/Chairote Em-on,Chairote Griangsak and Lumyong Saisamorn
Chairote Em-on
2009
Full Textx
FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 6508
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เตรียมจากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรรี (แป้งข้าวสีม่วงเข้ม)/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 6539
ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน/ณัฐดนัย หาญการสุจริต ,ธันยบูรณ์ อรัญนารถ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2552
Full Textx
FOOD 6553
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้ิอง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ อรชูล กอสะเกด
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,อรชูล กอสะเกด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6664
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดโฟลิคและธาตุเหล็กในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชชนิดไรซ์เฟลคจากข้าวกล้อง
เพ็ญวิภา อ้วนแพง,เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6672
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้งานของภาชนะบรรจุน้ำผลไม้
เกตน์พิสิษฐ์ อนวัชชสุข,Sudarat Jiamyangyuen,Kasetsart Journal : Natural Science
Full Textx
FOOD 6676
Effect of Storage Time and Storage Protein on Pasting Properties of Khao Dawk Mali 105 Rice Flour
Sarawadee Wongdechsarekul,jirasak Kongkiattikajorn,Kasetsart Journal : Natural Science
Full Textx
FOOD 6700
The Effect of Gemination on GABA Content, Chemical Composition, Total Phenolics Content and Antioxidant Capacity of THai Waxy Paddy Rice
Suchada Maisont,Woatthichai Narkrugsa,Kasetsart Journal : Natural Science
September - October 2010
Full Textx
FOOD 6701
Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on PhysicochemicalProperties of a Mozzarella Cheese Analog
Suwanoot Tuntragul,Parichat Hongsprabhas,Somjit Suparat,Kasetsart Journal : Natural Science
September - October 2010
Full Textx
FOOD 6707
Preference Mapping of Thai Consumers for Commercial Green Tea with Roasted Brpwn Rice
Varaporn Vittayaporn,Hatchairat Rimkeeree,Penkwan Chompreeda,Vichai Harurhairhanasan,Kasetsart Journal : Natural Science
July - August 2010
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20   Next >>