KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2625 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [ 120 ] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6770
ผลของกากน้ำตาลและกากเซลล์ยีสต์ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการผลิตแบคทีเรียกรดแลคติก
อภิเชษฐ หมื่นอร่าม,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6769
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากธัญพืช
อภิรดา รินพล,เนตรชนก หลวงแสน,พิมพร ดอนมูล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6768
ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง
นันทวัน เทอดไทย,สุพิชา กระจ่างเมธีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6767
ผลของอุณหภูมิในการหมัก น้ำตาลและน้ำผึ้งต่อการเจริญและการอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสในน้ำลำไย
สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ,รุจี กรเจริญพรพงศ์,อัมพวัน หวานแก้ว,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6766
การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลจากกล่องลูกฟูกโดยวิธีผสมกับเยื่อใหม่และการเคลือบด้วยไคโตซาน
สุธีรา วิทยากาญจน์,ชัยพร สามพุ่มพวง,วุฒินันท์ คงทัด,วารุณี ธนะแพสย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6765
สมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนโดยการทรีตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
พรชัย ราชตนะพันธุ์,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,สุวพร เหลืองขมิ้น,กฤติกา ตันประเสริฐ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6764
การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
พรชัย ราชตนะพันธุ์,สุวพร เหลืองขมิ้น,กฤติกา ตันประเสริฐ,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6763
ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโยใช้หม้อต้มความดัน
วุฒินันท์ คงทัด,สาริษา สุนทรารชุน,สุธีรา วิทยากาญจน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6762
ผลของโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำเพื่อห่อหุ้มสารสกัดจากเนื้อของเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6761
ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง
เพราเพ็ญ รัตนดี,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Food 6760
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Sorting Task วิธี Napping และวิธี Flash Profile ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา
ภูฤทธิ์ เงินชัย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,ารประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6759
การจัดกลุ่มกลิ่นผงกะหรี่ทางการค้าด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสวิธีซอร์ทติงและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
นิธิ มีใย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6758
ผลของความเข้มข้นของแซนแทนกัมและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของน้ำมังคุดชนิดขุ่น
ธัญชนก อุดมทรัพย์,เทพกัญญา หาณศีลวัต,นันทวัน เทอดไทย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6757
ผลของกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับควาืมร้อนต่อสมบัติอิมัลชั่นน้ำกะทิที่ใช้ซูโครสเอสเตอร์เป็นอิมัลซิไฟเออร์เปรียบเทียบกับทวิน
สุวิมล อริยประกาย,ธนโชติ ลิมปโชติ,พาสวดี ประทีปะเสน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6756
การศึกษาผลของพิมพ์ที่เป็นฉนวนบางส่วนต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สิริกมล แซ่ลี้,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [ 120 ] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>