KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2625 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [ 122 ] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,สุดสายสิน แก้วเรือง,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6739
การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นมแพะโดยเทคนิค PCR
ศศิธร นาคทอง,พรทิพย์ แต้พักดี,พนิตา ชัยสิทธิ์,พิศักดิ์ พัดทอง,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6738
ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบตร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง
ดลฤดี ใจสุทธิ์,สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6737
การเปรียบเทียบรูปแบบของแถบโปรตีนสะสมในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง
พรพรรณ ธีรวัฒนพงศ์,สุดเขตต์ นาคะเสถียร,พีรศักดิ์ ศรีนิเวศน์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6736
การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไข่ไก่
จิระเดช ธรรมนูญรัตน์,บุญอ้อม โฉมที,ดวงสมร สินเจิมศิริ,อังคณา หารบรรจง,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6735
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดเข้มข้น ในเขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
มนสุวีร์ ไพชำนาญ,มุทิตา มีนุ่น,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6734
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว
ชัยพร สามพุ่มพวง,รังสินี โสธรวิทย์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6733
คุณสมบัติการพองตัวและอุ้มน้ำของสารเมือกของผงเมล็ดแมงลักหลังสกัดน้ำมัน
ศรินทิพย์ สุกใส,วีระเดช สุขเอียด,ศจี น้อยตั้ง,อมร เพชรสม,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6732
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้ออกไก่จากโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กที่เก็บในระยะเวลาและอุณหภูมิที่ต่างกัน
วีรนุช พานทอง,ศศิธร นาคทอง,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2553

FOOD 6731
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน (กุนเชียง)
วิรัตน์ สุมน,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2553

FOOD 6730
อาหารไทย เสน่ห์ปลายจวัก มัดใจไปทั่วโลก
ทิศไท,ทิศไท
ตุลาคม - ธันวาคม 2553

FOOD 6729
ลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เส้นใยสูงเสริมด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส
วิชชุดา สังข์แก้ว,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6728
รู้ทันไขมันทรานส์
อัญชัน ชุณหะหิรัญย์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6727
ผลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพของโยเกิร์ต
อุษามาส จริยวรานุกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6726
การพัฒนาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [ 122 ] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>