KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [ 122 ] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7329
การศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทย โดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมต และสติวิออลไกลโคไซด์
จิตรา เศรษฐอุดม,วารสารอาหารและยา

FOOD 7328
การศึกษาจุดเสี่ยงของเส้นทางกระจายนม และการควบคุมคุณภาพนมโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จารุรัตน์ พัฒน์ทอง,วารสารอาหารและยา

FOOD 7327
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์,อรุณรัตน์ อรุณเมือง,วารสารอาหารและยา

FOOD 7326
การศึกษๆคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยแมกนีเซียมซิลิเคต ในร้านอาหารจานด่วน
จิตรา เศรษฐอุดม,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารสารอาหารและยา

FOOD 7325
การลดความเสี่ยงและอันตราย จากสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบหาสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย
นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย,บุษบง จเร,น้อย ทองสกุลพานิชย์,ลักษณา ลือประเสริฐ,อัจจิมา ทองบ่อ,สาครรัตน์ มนโมรา,วารสารอาหารและยา

FOOD 7324
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุดแบบอิเลคโทรนิค
ศุภกิตต์ สายสุนทร

FOOD 7323
น้ำนมกระบือ แต่ประโยชน์ไม่กระบือ
ปิยธิดา งอกงาม

FOOD 7322
การปนเปื้อนของไนไตรท์ในอาหารและโอกาสเกิดพิษ
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

FOOD 7321
NOVEL MULTIPLEX PCR TO SPECIFICALLY DETECT BACTERIAL FOODBORNE PATHOGENS
Chanida Kupradit,Mariena Ketudat-Cairns,Sureelak Rodtong,Suranaree Journal of Science and Technology
January - March 2013

FOOD 7320
EFFECTS OF LINSEED LIPID ON RUMINAL FATTY ACID METABOLISM, NUTRIENT DIGESTIBILITY, MILK FATTY ACID COMPOSITION, AND METHANE EMISSION IN RUMINANTS
Lam Phuoc Thanh,Wisitiporn Suksombat,Suranaree Journal of Science and Technology
January - March 2013

FOOD 7319
การตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกเมล็ดธัญพืชด้วยเครื่องจักรกลวิทัศน์
ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2556

FOOD 7318
คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใส ที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

FOOD 7317
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
มินตรา สาระรักษ์,เสาวลักษณ์ แสนนาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กันยายน - ธันวาคม 2557

FOOD 7316
การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปูเค็ม ที่นำเข้า ณ จังหวัดระนอง
เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร,อารยา ส่องศรี,วารสารอาหารและยา

FOOD 7315
การปรับระบบการตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ให้รองรับกับกฎกติกาสากล
สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [ 122 ] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>