KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [ 123 ] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7316
การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปูเค็ม ที่นำเข้า ณ จังหวัดระนอง
เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร,อารยา ส่องศรี,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7315
การปรับระบบการตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ให้รองรับกับกฎกติกาสากล
สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7314
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารแนวใหม่ (Re-process)
จารุณี อินทรสุข,พรผกา สินวีรุทัย,จารุณี วงศ์เล็ก,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7313
ผลของการเสริมสาหร่าย Schizochytrium sp. ต่สมรรถภาพการผลิตของไข่ไก่และปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ในไข่แดง
มาฆะเพ็ญ ทรงอาจ,เสกสม อาตมางกูร,ยุวเรศ เรืองพานิช
Full Textx
FOOD 7312
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้เพื่อสุขภาพ จากกากกระเทียมที่หมักด้วยเชื้อโพรไบโอติกฯ
นิจติยา สุวรรณสม
Full Textx
FOOD 7311
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต : ซุปเปอร์เครื่องกรองน้ำสะอาด เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดื่ม ด้วยต้นกำลังจากแรงคน
ณัฐภูมิ สุดแก้ว,วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
2557
Full Textx
FOOD 7310
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : แปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง อาหารเพื่อสุขภาพ สร้างการยอมรับกินอาหารเป็นยา
ปรีชยา คล้ายทวน,วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
2557
Full Textx
FOOD 7309
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7308
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
สุนีย์ เอียดมุสิก,วิจิตรา สานพภา,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7307
แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิต และการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ,วงศ์ผกา วงศ์รัตน์,ปริญญา พัฒนวสันต์พร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7306
การลดกลิ่นโคลนและปริมาณสารจีออสมินในเนื้อปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง
ปิยะวิทย์ ทิพรส,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7305
ผลของวัตถุดิบกล้วยตากตกเกรดต่อคุณลักษณะ ทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของไซรัปกล้วยตาก
อรรณพ ทัศนอุดม,วรรณภา สระพินครบุรี,วาสนา ฉัตรดำรง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7304
งานวิจัยสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม
วารณี ประดิษฐ์,สิริวดี ชมเดช,กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7303
การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสและการประยุกต์ใช้ c.2
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,บูรฉัตร ศรีทองแท้,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,มุทิตา คณฑา,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [ 123 ] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>