KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [ 123 ] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7321
NOVEL MULTIPLEX PCR TO SPECIFICALLY DETECT BACTERIAL FOODBORNE PATHOGENS
Chanida Kupradit,Mariena Ketudat-Cairns,Sureelak Rodtong,Suranaree Journal of Science and Technology
January - March 2013
Full Textx
FOOD 7320
EFFECTS OF LINSEED LIPID ON RUMINAL FATTY ACID METABOLISM, NUTRIENT DIGESTIBILITY, MILK FATTY ACID COMPOSITION, AND METHANE EMISSION IN RUMINANTS
Lam Phuoc Thanh,Wisitiporn Suksombat,Suranaree Journal of Science and Technology
January - March 2013
Full Textx
FOOD 7319
การตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกเมล็ดธัญพืชด้วยเครื่องจักรกลวิทัศน์
ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2556
Full Textx
FOOD 7318
คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใส ที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Full Textx
FOOD 7317
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
มินตรา สาระรักษ์,เสาวลักษณ์ แสนนาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7316
การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปูเค็ม ที่นำเข้า ณ จังหวัดระนอง
เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร,อารยา ส่องศรี,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7315
การปรับระบบการตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ให้รองรับกับกฎกติกาสากล
สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7314
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารแนวใหม่ (Re-process)
จารุณี อินทรสุข,จารุณี วงศ์เล็ก,พรผกา สินวีรุทัย,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7313
ผลของการเสริมสาหร่าย Schizochytrium sp. ต่สมรรถภาพการผลิตของไข่ไก่และปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ในไข่แดง
มาฆะเพ็ญ ทรงอาจ,เสกสม อาตมางกูร,ยุวเรศ เรืองพานิช
Full Textx
FOOD 7312
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้เพื่อสุขภาพ จากกากกระเทียมที่หมักด้วยเชื้อโพรไบโอติกฯ
นิจติยา สุวรรณสม
Full Textx
FOOD 7311
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต : ซุปเปอร์เครื่องกรองน้ำสะอาด เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดื่ม ด้วยต้นกำลังจากแรงคน
ณัฐภูมิ สุดแก้ว,วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
2557
Full Textx
FOOD 7310
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : แปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง อาหารเพื่อสุขภาพ สร้างการยอมรับกินอาหารเป็นยา
ปรีชยา คล้ายทวน,วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
2557
Full Textx
FOOD 7309
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7308
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
สุนีย์ เอียดมุสิก,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วิจิตรา สานพภา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7307
แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิต และการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ,วงศ์ผกา วงศ์รัตน์,ปริญญา พัฒนวสันต์พร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [ 123 ] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>