KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [ 124 ] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7308
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
สุนีย์ เอียดมุสิก,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วิจิตรา สานพภา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7307
แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิต และการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ,วงศ์ผกา วงศ์รัตน์,ปริญญา พัฒนวสันต์พร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7306
การลดกลิ่นโคลนและปริมาณสารจีออสมินในเนื้อปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง
ปิยะวิทย์ ทิพรส,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7305
ผลของวัตถุดิบกล้วยตากตกเกรดต่อคุณลักษณะ ทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของไซรัปกล้วยตาก
อรรณพ ทัศนอุดม,วาสนา ฉัตรดำรง,วรรณภา สระพินครบุรี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7304
งานวิจัยสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม
วารณี ประดิษฐ์,สิริวดี ชมเดช,กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7303
การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสและการประยุกต์ใช้ c.2
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,บูรฉัตร ศรีทองแท้,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7301
การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
พรพิมล ภูวธนานนท์,ภัทรนัน ไทยดี,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7300
การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7299
การสนับสนุนและการบริหารองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
สุวรีย์ เมตตาพล,พรทิพย์ คำพอ,ประจักร บัวผัน,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7298
ไอศกรีมและแนวโน้มตลาดของไอศกรีม
อภิญญา เจริญกูล
Full Textx
FOOD 7297
การพัฒนาขนมไทยพลังงานต่ำ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7296
กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลชันเชิงซ้อน
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7295
ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสารแอนโธไซยานินจากข้าวโพดสีม่วง
รัตนา ม่วงรัตน์,ลีลาวดี ชมนาน,ธัญญารัตน์ บุระคา,กรวิกา สกุลไกรพีระ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7294
ความเข้มข้นของเจลไรต์ น้ำตาล และมุมเอียงลาดในการปักชิ้นส่วน บนอาหารต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของต้นพรมมิ ในสภาพปลอดเชื้อ
อัญชลี จาละ,ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [ 124 ] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>