KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [ 125 ] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7286
การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ
สุธิดา อัครชนียากร,ฉัตรชนก กิจทวี,สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7285
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) ไพล (Zingiber cassumunas) และข่า (Alpinia galanga) ในการควบคุมไรเชื้อรา (Tyrophagus sp.) โดยวิธีการรมและวิธีการสัมผัส
อัจจิมา นุชโพธิ์,อำมร อินทร์สังข์,จรงค์ศักด์ิ พุมนวน,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7284
ผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลต ในพืชผักบางชนิดในจังหวัดหนองคาย
นฤมล ผิวเผื่อน,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7283
การควบคุมเชื้อราปนเปื้อนในกระเทียมด้วยสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพห้องทดลอง
หฤทัย ไทยสุชาติ,พรอนันต์ บุญก่อน,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7282
บีตาเลน: การสกัดและการวิเคราะห์
ทัตดาว ภาษีผล.,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7281
อะซีโทจีนินจากพืชวงศืน้อนห่าและฤทธิ์ทางชีวภาพ
Natchanat Phankerd,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7280
Assessment of Probiotic Properties in Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Vegetables
Wanticha Savedboworn,Sriwiang Tipkanon ,Bensiya Patcharajarukit,Sirinun Pajakang,Warinyaporn Sinlapacharoen,Wiboon Riansa-ngawong,KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology
Full Textx
FOOD 7279
การหาปริมาณสีสังเคราะห์ โดยมอนอลิท C18 HPLC
กฤษณพงค์ ทองทิพย์,สมศักดิ์ ศิริไชย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7278
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและวิเคราะห์กรดไขมันจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงด้วยเทคนิค GC-FID ใช้คอลัมน์ DB-225 ความยาว 20 เมตร
ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์,สุนันทา วังกานต์,ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ,อภินทร์พร ทวีพรกุลพัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7277
การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
อรอุมา หนูทอง,ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7276
ผลของความเข้มข้นของโอลิโกฟรุคโตสและซูโครสต่อลักษณะคุณภาพของกล้วยไข่หลังการออสโมซิส
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7275
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 3A4 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย
ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี,ทรงกลด สารภูษิต,พรพิมล รงค์นพรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Text
FOOD 7274
สมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างโมเลกุลของ แป้งกลอย (Dioscorea hispida Dennst.) และ แป้งมันมือเสือ (Disocrorea esculenta (Lour.) Burkill)
สันทนีย์ ปัญจอานนท์,วิทวัส จิรนันทกูล,ดุษฏี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
FOOD 7273
อิมัลชันกะทิ
สุวิมล อริยประกาย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7272
การศึกษาพฤติกรรมความหนืดของแป้งพุทธรักษา และแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด
กสิภูมิ ทวนคง,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,วิไล รังสาดทอง,ดุษฎี อุตภาพ,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [ 125 ] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>