KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2757 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [ 125 ] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6765
สมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนโดยการทรีตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
พรชัย ราชตนะพันธุ์,กฤติกา ตันประเสริฐ,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,สุวพร เหลืองขมิ้น,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6764
การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
พรชัย ราชตนะพันธุ์,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,สุวพร เหลืองขมิ้น,กฤติกา ตันประเสริฐ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6763
ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโยใช้หม้อต้มความดัน
วุฒินันท์ คงทัด,สุธีรา วิทยากาญจน์,สาริษา สุนทรารชุน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6762
ผลของโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำเพื่อห่อหุ้มสารสกัดจากเนื้อของเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6761
ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง
เพราเพ็ญ รัตนดี,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Food 6760
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Sorting Task วิธี Napping และวิธี Flash Profile ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา
ภูฤทธิ์ เงินชัย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,ารประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6759
การจัดกลุ่มกลิ่นผงกะหรี่ทางการค้าด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสวิธีซอร์ทติงและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
นิธิ มีใย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6758
ผลของความเข้มข้นของแซนแทนกัมและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของน้ำมังคุดชนิดขุ่น
ธัญชนก อุดมทรัพย์,นันทวัน เทอดไทย,เทพกัญญา หาณศีลวัต,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6757
ผลของกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับควาืมร้อนต่อสมบัติอิมัลชั่นน้ำกะทิที่ใช้ซูโครสเอสเตอร์เป็นอิมัลซิไฟเออร์เปรียบเทียบกับทวิน
สุวิมล อริยประกาย,พาสวดี ประทีปะเสน,ธนโชติ ลิมปโชติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6756
การศึกษาผลของพิมพ์ที่เป็นฉนวนบางส่วนต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สิริกมล แซ่ลี้,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6755
ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชถั่วเขียวที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล
ลลิตา เขียวฉอ้อน,รังรอง ยกส้าน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6754
ผลของกระบวนการตกตะกอนต่อสีของน้ำมังคุดผสมน้ำองุ่นที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ชนิดใส
ธัญชนก อุดมทรัพย์,เทพกัญญา หาญศีลวัต,นันทวัน เทอดไทย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6753
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงสำเร็จรูปจากตะไคร้ด้วยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
ชุติมา อนุเทศ,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,ธีรพร กงบังเกิด,วิไล สนธิเพิ่มพูน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2553

FOOD 6752
Application of Sugar Beet Molasses in The Production of Tea Biscuits
Olivera D. Simurina,Bojana V. Flipcev,Vjera D. Pribis,Ljubinko B. Levic,Food Processing, Quarlity & Safety
2008

FOOD 6751
Influence of Cultivar and Locality on The Yield Traits of Sugar Beet, in 2009
Steven D. Radivojevic,Dorde N. Glamoclija,Marija I. Bodroza-Solarov,Vlada M. Filipovic,Food Processing, Quarlity & Safety
2008

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [ 125 ] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184   Next >>