KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [ 126 ] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7276
ผลของความเข้มข้นของโอลิโกฟรุคโตสและซูโครสต่อลักษณะคุณภาพของกล้วยไข่หลังการออสโมซิส
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7275
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 3A4 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย
ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี,ทรงกลด สารภูษิต,พรพิมล รงค์นพรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Text
FOOD 7274
สมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างโมเลกุลของ แป้งกลอย (Dioscorea hispida Dennst.) และ แป้งมันมือเสือ (Disocrorea esculenta (Lour.) Burkill)
สันทนีย์ ปัญจอานนท์,วิทวัส จิรนันทกูล,ดุษฏี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
FOOD 7273
อิมัลชันกะทิ
สุวิมล อริยประกาย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7272
การศึกษาพฤติกรรมความหนืดของแป้งพุทธรักษา และแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด
กสิภูมิ ทวนคง,ดุษฎี อุตภาพ,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,วิไล รังสาดทอง,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7271
การประยุกต์ใช้แป้งพุทธรักษาและแป้งพุทธรักษาดัดแปร เพื่อเป็นสารให้ความข้นหนืดในซอสมะเขือเทศ
กสิภูมิ ทวนคง,สันทณีย์ ปัญจอานนท์,ดุษฎี อุตภาพ,วิไล รังสาดทอง,จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7270
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค ในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่น
ณัฐกานต์ วงศ์สีสม,บุษบา มะโนแสน,จิรรัชต์ กันทะขู้,จามจุรี จินะตา,สุภาวดี ศรีแย้ม ,สุรีพร วันควร,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Full Text
FOOD 7269
สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย. อย.กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาทิตย์ พันเดช,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7267
การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม
พรทิพย์ ศรีศร,จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7266
การศึกษา ทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการแสดงฉลากกาแฟสำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7265
Adsorption of Rhodamine B on activated carbon obtained from pericarp of rubber fruit in comparison with the commercial activated carbon
Fareeda Hayeeye,Surajit Tekasakul,Orawan Sirichote,Maimoon Sattar,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7264
Characterization and phylogenetic analysis of biosurfactant-producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils
Kanokrat Saisa-ard,Suppasil Maneerat,Atipan Saimmai,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7263
Sustainable green composites of thermoplastic starch and cellulose fibers
Amnuay Wattanakornsiri,Sampan Tongnunui,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7262
Partial replacement of protein in soybean meal by moringa seed cake (Moringa oleifera) in bocourti?s catfish (Pangasius bocourti)
Bundit Yuangsoi,Siripavee Charoenwattanasak,Rungkan Klahan,Songklanagarin Journal of Science and Technology
March - April 2014
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [ 126 ] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>