KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3058 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [ 127 ] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7258
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเห็ลกของสมุนไพรไทยบางชนิด
ธวัชชัย นาใจคง,นิสิตา บำรุงวงศ์,มาลินี วงศ์นาวา,สนั่น ศุภธีรสกุล,จตุพร คงสุขนิรันดร์,กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน,อสซีด หวันยาวา,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7257
การเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษายอดผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ
จารุณี จูงกลาง,จำนงค์ อุทัยบุตร,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7256
การใช้อังคักเพื่อการเกิดสีในไส้กรอกปลาอิมัลชัน
จุฑามาศ ถิระสาโรช,เฉลิมพล ถนอมวงค์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7255
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulepa lintillifera) สาหรา่ยทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Graciria changii)
วสันต์ สุมินทิลี่,ปนิดา บรรจงสินศิริ,จันทนา ไพรบูรณ์,วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7254
อิทธิพลของ pH และอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติการละลายและการเกิดฟองของโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น
ณฐมล จินดาพรรณ,สุจิตรา สีเงินยวง,ชญานิน แดงพรม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7253
การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์เนื้อกล้วยหอมตีป่นพาสเจอร์ไรซ์
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7252
การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้เหลือทิ้งเพื่อผลิตเป็นใยอาหารผง
หยาดฝน ทนงการกิจ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7251
อันตรกริยาระหว่างกลิ่นรสและโปรตีน
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7250
อะลิไซโคลบาซิลลัส: แบคทีเรียที่เป็ฯปัญหาต่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้
กิตติพงศ์ อัศตรกุล,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม,Journal of Food Technology, Siam University
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7249
การลดปริมาณฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ปลาโดยจุลินทรีย์
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7248
น้ำตาลและสารให้ความหวานกับแนวทางการบริโภคในปัจจุบัน
พิชญานิน เพชรล้อมทอง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7247
ผลกระทบของการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ในผักคางตอง
สมยศ เดชภิรัตนมงคล,สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร,วารสารเกษตรพระจอมกล้า
January - February 2014
Full Textx
FOOD 7246
Effect of indirect ohmic heating on quality of ready-to-eat pineapple packed in plastic pouch
Hoang Pham,weerachet Jittanit,Tanaboon Sajjaanantakul,Songklanagarin Journal of Science and Technology
May - June 2014
Full Textx
FOOD 7245
GABA conternt and Antioxiadant activity of Thai waxy corn seeds germinated by hypoxia method
Pisamai Polthum,Araya Ahromrit,Songklanagarind Journal of Science and Technology
May - June 2014
Full Textx
FOOD 7244
Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of stink bean (Parkia speciosa Hasek.) pod exttact
Suchanuch Wonghirundecha,Punnanee Sumpavapol,Soottawat Benjakul,Songklanagarind Journal of Science and Technology
May - June 2014
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [ 127 ] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>