KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [ 129 ] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7231
Is it a commensalism that non-plant pathogenic Fusarium spp. were Frequently isolated from the canker on pumpkin (Cucurbitae moschata)?
Siti Juhana Tukiman,Zubaidah Suhardi,Jahlilah Rapie,Hideyuki Nagao,Nurbazlaa Nawi,Songklanagarind Sci. Journal
January - February 2014
Full Textx
FOOD 7230
ผลของการใช้กรดแอสคอร์บิกและการลวกต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในไซรัปกล้วยไข่
สุริยัณห์ สุภาพวานิช,พัชรี บุญมี,วาสนา ทองวัดเพ็ง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7229
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤตกรรมซื้อสินค้าประเภทอาหาร ในตลาดทองเที่ยวตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิรประภา อนันตชัย,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7228
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนศรียา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายา
ธนสร จำปาถิ่น,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7227
การลดกลิ่นโคลนและปริมาณสารจีออสมินในเนื้อปลาสวายโมงแช่แข็ง
ปิยะวิทย์ ทิพรส,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7226
ผลของวัตถุดิบกล้วยตากตกเกรดต?อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของไซรัปกล?วยตาก
อรรณพ ทัศนอุดม,วาสนา ฉัตรดํารง,วรรณภา สระพินครบุรี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7225
งานวิจัยสมุนไพรไทยสําหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม
วารณี ประดิษฐ์,กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์,สิริวดี ชมเดช,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7224
การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสและการประยุกต์ใช้
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,บูรฉัตร ศรีทองแท้,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7223
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา
ปราณี นาคประสิทธิ์,อุบลวรรณ รอดประดิษฐิ์,สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7222
การผลิตน้ำตาลรีดิวส์จากเปลือกกล้วยด้วยสารละลายน้ำส้มสายชู
อับดุลลาดีฟ ดอรอแม,สินินาฎ จงคง,วิศวสารลาดกระบัง
มีนาคม 2557
Full Textx
FOOD 7221
Effect of Cement Replacement by Rice Husk Ash on Soft Soil Stabilization
Naphol Yoobanpot,Pitthaya Jamsawang,Kasersart Journal (์Natural Science)
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7220
Effect of Rice Bran Protein Extract on Enzymatic Browning Inhibition in Vegetable and Fruit puree
Supatcha Kubglomsong,Chockchai Theerakulkait,Kasersart Journal (์Natural Science)
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7219
Simulation Approach to Biodiesel Production from Palm Oil by Conventional and Reactive Distillation Process
Bundit Kottititum,Thongchai Rohitatisha Srinophakun,Kantarod Chakton,Kasersart Journal (์Natural Science)
January - February 2014
Full Textx
FOOD 7218
Decolorization of Biogas Effluentfrom Palm Oil Mill Using Combined Biological and Physical Methods
Surasak Bunrung,Poonsuk Prasertsan,Suteera Prasertsan
Full Textx
FOOD 7217
การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสูญญากาศ
สกุลตลา วรรณปะเช,จักรพันธ์ เงาทอง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [ 129 ] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>