KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T050176
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย/คณะผู้วิจัย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050177
การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง/คณะผู้วิจัย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2547
ku T050274
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและการผลิตน้ำพริกแกงและน้ำพริกสำเร็จรูป ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
ku T050275
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
ku T050276
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
IFRPD T060089
การศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบต่อลักษณะเจลของเฉาก๊วย/โดย อุไร เผ่าสังข์ทอง, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, กุลวดี ตรองพาณิชย์ เสนอ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อุไร เผ่าสังข์ทอง,สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2548
IFRPD T070003
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน/คณะผู้วิจัยช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุไร เผ่าสังข์ทอง, กฤษณะ เต็มตระกูล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
IFRPD T070007
การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/โดย ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549
IFRPD T070008
/จัดทำโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
T070332
/ผู้รวบรวม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,โครงการ เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2550
IFRPD T070351
เทคโนโลยีการแปรรูปเงาะ เทคนิคการทำเยลลี่แข็ง เยลลี่อ่อนและแยม/โดย มัณฑนา ร่วมรักษ์
มัณฑนา ร่วมรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T070520
การยืดอายุการเก็บของขนมเปี๊ยะ/คณะผู้วิจัย ตวิษา โลหะนะ, กุลวดี ตรองพาณิชย์, ไพลิน ผู้พัฒน์
ตวิษา โลหะนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2547]
IFRPD T070597
การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสุขภาพ/มาลัย บุญรัตนกรกิจ ... [และคนอื่นๆ]
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
IFRPD T070598
การพัฒนาน้ำมะพร้าวน้ำหอมเข้มข้นและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือก/มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
IFRPD T070599
การพัฒนาการใช้ประโยชน์และการแปรรูปเนื้อมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า/กรุณา วงษ์กระจ่าง ... [และคนอื่นๆ]
กรุณา วงษ์กระจ่าง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>