KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020200
อาหารอินทรีย์สู่วิถีธรรมชาติ, ผักปลอดภัยสารพิษ, ข้าวอินทรีย์, อาหารจานผักอินทรีย์พื้นบ้าน (4 เรื่อง)

2540
T020229
เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว/กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2543
T020236
การพัฒนาสูตรแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเพื่อผลิตขนมปัง/กนกกานต์ วีระกุล
กนกกานต์ วีระกุล,มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
T020255
เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2545
IFRPD T020256
ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T020260
เพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการแปรรูป/สมยศ เนื่องทวี
สมยศ เนื่องทวี
2545
T020261
มีมี
มรุต สังข์กูล
2545
T020262
ไวน์ข้าว Royarin ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเลดี้สิริณ/มรุต สังข์กูล
มรุต สังข์กูล
2545
T020274
การศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูคู่/รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ ประชา บุญญสิริกูล
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2541
T030017
เสี้ยวหนึ่งของการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105/ชาคริต จุลกะเสวี
ชาคริต จุลกะเสวี
2545
T030025
5 ปีของการเข้าร่วมโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ ประเทศไทยได้อะไร/เรียบเรียงโดย อภิชาติ วรรณวิจิตร
อภิชาติ วรรณวิจิตร
2545
T030062
/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T030088
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลาดุก/วนิดา โอศิริพันธุ์ และ ชีพสุมน ชิตมณี
วนิดา โอศิริพันธุ์
2545
T030106
ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป/สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
CA International Information Co., Ltd,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2544
T030118
สาโทและอุ

2002
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>