KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 286 เรื่อง จากคำค้น rice
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,สุดสายสิน แก้วเรือง,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6742
Antioxidant Activity and Antimutagenicity of Hom Nil Rice and Black Glutinous Rice
Kamala Sadabpod,Linda Tongyonk,Kaew Kangsadalampai,Journal of Health Research
January - March 2010
Full Textx
FOOD 6761
ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง
เพราเพ็ญ รัตนดี,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6773
อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพขนมไดฟูกุจากแป้งข้าวเหนียวกล้องงอก
ขนิษฎา วงศ์บาสก์,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6775
ผลของผงสารสกัดจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด
กุลวดี แก้วก่า,โชคชัย ธีรกุลเกียรคิ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6785
ผลของระยะเวลาการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์อัลคาเลสต่อสมบัติเชิงหน้าที่บางประการของไฮโดรไลเสทจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้น
เพียงนภา พันธุ์วิไล,โชคชัย ธีรกุลเกียรคิ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6789
ผลของการใช้แป้งข้าวดัดแปรในการผลิตเค้กกล้วยหอม
ชุติมา ไชยเชาวน์,วารุณี คุปต์กาญจนากุล,อรอนงค์ นัยวิกุล,หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6797
ผลของการลวกผลมะนาวและการใช้เรซินสังเคราะห์ที่มีต่อปริมาณลิโมนินและกรดแอสคอร์บิกในน้ำมะนาว
เจริญรัตน์ เจริญกิจ,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6799
ผลของไฮโดรคอลลอยด์และความชื้นของส่วนผสมต่อคุณภาพของอาหารเช้าชนิดแผ่นจากข้าวกล้องงอก
ณัฐธิดา มหาชัยราชัน,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6803
การพัฒนาสูตรอาหารเช้าธัญพืชจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิสายพันธุ์ KPSKD5 งอก
ศุภนุช ใ่ส่แปง,ยุทธนา พิมลศิริผล,กิตติวุฒิ เกษมวงศ์,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6804
การลดปริมาณไขมันและค่าดัชนีน้ำตาลของคุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ
สุชาดา นกเถื่อน,ยุทธนา พิมลศิริผล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6807
ผลการยับยั้งราของเบนโซเอตและซอร์เบตต่อ Penicillium citrinum ที่คัดแยกจากเส้นก๋วยเตี๋ยว
ปิยวรรณ บูรณะพิมพ์,วิรพัสย์ อารีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6815
การพัฒนากระบวนการหมักเต้าหู้ยี้โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,กมลวรรณ พรหมศักดิ์,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6832
การศึกษาปริมาณ GABA และการพัฒนาโยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวกล้องมันปูงอก
เมธาวี อนะวัชกุล,สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6834
สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของโดขนมปังที่ใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน
ภัทร์ภณ ภู่เพ็ชร์,บุศราภา ลิมานนท์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20   Next >>