KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3049 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0783
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เจน ลิขิตชลธาร,อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0782
สาหร่ายพวงองุ่น อาหารอันทรงคุณค่าจากทะเล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0781
ค่าดัชนีน้ำตาลและค่าดัชนีน้ำตาล ถ่วงน้ำหนักของผลไม้ชนิดต่างๆ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,รุ้งเพชร รุ่งรักไทย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
Food Journal 48 (1) / 2561
วารสารอาหาร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 / 2561
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
มกราคม - มีนาคม 2561

PUB 0780
บทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เปรมรัตน์ จิตหาญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0779
โซเดียม : ภัยเงียบจากการบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0778
ประโยชน์ของกระเทียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0777
แนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0776
ซาโปนินในถั่วเหลือง เพื่อสุขภาพที่ดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0775
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8456
ถั่วแดงแหล่งโปรตีนจากพืช
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8455
ชาหมักคอมบูชา(Kombucha): ชาเพื่อสุขภาพ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8454
น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
หน้า 50-55

FOOD 8453
โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8452
อาหารหมักจากถั่วเหลือง
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>