KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [ 132 ] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7031
การพัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี เพื่อศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในเห็ดและแคปซูลยา
นฤมล วชิรปัทมา,กฤศมน คุณาวิศรุต,ศิริศักดิ์ ธาราศิริไพฑูรย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Textx
FOOD 7032
คุณภาพเมล่อน (Rock melon) ตัดแต่งพร้อมบริโภคในภาชนะขายปลีกเพื่อการส่งออกและอาหารบนเครื่องบิน
วรภัทร ลัคนทินวงศ์,ปิยะพงษ์ สอนแก้ว,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Textx
FOOD 7030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 7029
ผลของการใช้วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก
สุทธิชัย สมสุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 7028
การผลิตฝรั่งแช่บ๊วยเสริมรายได้
สุดสายสิน แก้วเรือง,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7000
การดูดซับน้ำมันในกระบวนการทอดแบบน้ำมันท่วม
สิริมา ชินสาร,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6999
แบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์คาร์ติมอร์
บุณคง คำครุฑลาวงษ์,มารีนา มะหนิ,อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6998
การอบแห้งชั้นบางชิ้นส้มแขก : แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่
อีลีหย๊ะ สนิโซ,มะรูดิง กาซา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6997
การผลิตปูม้านิ่มเชิงธุรกิจ
บุญรัตน์ ประทุมชาติ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
December 2009
Full Textx
FOOD 6996
ผลของน้ำส้มสายชู กรดซิตริก และโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการลดลงของ Salmonella Typhimurium บนใบสะระแหน่
สุดสายชล หอมทอง,นันทวัน กรัตพงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 6995
การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตและัการค้าข้าวไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียน
อัทธ์ พิศาสวานิช,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 6994
การทดแทนไขมันในคุกี้โดยใช้ถั่วลิสงบด
สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 6993
คุณภาพของการเก็บรักษาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,สิรินาถ ตัณฑเกษม,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 6992
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6991
Path coefficient analysis for yield of early maturing soybean
Thitiporn Machikowa,Paisan Laosuwan,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July - August 2011
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [ 132 ] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>