KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [ 133 ] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6992
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6991
Path coefficient analysis for yield of early maturing soybean
Thitiporn Machikowa,Paisan Laosuwan,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July - August 2011
Full Textx
FOOD 6990
Analysis of Trans Fatty Acid Content in Deep Fried Foods, Milk and Dairy Products by Attenuated Total Reflection - Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Patamaporn Soonpan,Chamnan Patarapanich,Linna Tongyonk,Journal of Health Research
December 2011
Full Textx
FOOD 6989
การทานอาหารเพื่อให้มีพล้ง
Liz Nowsad,วารสารอาหาร & สุขภาพ
พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6988
ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ
บรรณาธิการบริหาร,วารสารอาหาร & สุขภาพ
พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6987
น้ำตาล กับ มะเร็ง
บรรณาธิการบริหาร,วารสารอาหาร & สุขภาพ
พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6986
การเปรียบเทียบน้ำยาใหม่สำหรับทดสอบจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมกับวิธี Methylene Blue Reduction
อินทิรา กระหม่อมทอง,สุเทพ เรืองวิเศษ,กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร,ธิติมา ไตรพิพัฒน์,ไฉไล คูวัฒนานุกูล,วารสารสัตวแพทย์
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 6985
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายด่างทับทิมและน้ำยาล้างผักทางการค้า 3 ชนิดในการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า
เอนก หาลี,ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2555
Full Textx
FOOD 6984
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ glioma เซลล์ (ASK) และอะโพโทซิสของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
จันทรวรรณ แสงแข,สาธิณา อาจริยาภิบาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6983
ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบตะไคร้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Helicobacter pylori
พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล,วรนาฏ จงโยธา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อิศร เศวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6981
ความคงตัวและกิจกรรมการต้านแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำต่อการต้านเชื้อ Coagulase Positive Staphylococcus aureus ที่แยกจากเนื้อสุกร
ผุสดี ตังวัชรินทร์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6980
ผลของการหมักต่อสุขภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิตติชัย บรรจง,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6979
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 6978
การประเมินองค์ประกอบผลผลิต และความพึงพอใจต่อการบริโภคถั่วภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
สรพงศ์ เบ็ญจศรี,จรรยา ใบระหมาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [ 133 ] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>