KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [ 137 ] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6924
การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,เทพกัญญา หาณศีลวัต,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6923
สมบัติและการใช้แป้งข้าวโพดแป้งถั่วหรั่งในคุกกี้ปลอดกลูเตน
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6922
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องงอกต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของคุกกี้สิงคโปร์
อภิญญา เจริญกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6921
ผลของสารเคลือบไคโตแซนต่อคุณภาพของมะม่วงฟ้าลั่นสดตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
สินี หนองเต่าดำ,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6919
ผลของสารเสริมสภาพพลาสติกต่อคุณสมบัติสารเคลือบไคโตซานและการประยุกต์ในกล้วยหอม
อุมาพร ชนประชา,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6918
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเอนไซม์อัลคาเลสบนบีดส์จากไคโตซาน
จิรพรรณ คำผา,สายพิณ ทานัชฌาสัย,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุลชร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6917
การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
นนทิภา เสรีสงแสง,มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6916
ผลของการห่อหุ้มสาหร่ายเกลียวทองต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชั่น
ธนิตชัย ปรัชญาถาวรกุล,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6913
อิทธิพลของกระบวนการพรีเจลาทิไนซ์ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย
นพมณี คณานุรักษ์,มาศอุบล ทองงาม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6912
ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน
ปิยรัตน์ ผ่องใส,วาณี ชนเห็นชอบ,อศิรา เฟื่องฟูชาติ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6910
การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6909
การผลิตและสมบัติบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ชอบเกลือจากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือไอโซเลท PB302 ที่แยกจากน้ำปลา
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปรียานุช บวรเรืองโรจน์,กานตธิดา วดีศิริศักดิ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6908
การสกัดเอนไซม์ซัลไฟด์ออกซิเดสจากตับไก่เพื่อใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดซัลไฟต์
ศิรินภา ทรัพย์ประทุม,สายพิณ ทานัชฌาสัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6905
การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน
พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6904
การลดเชื้อ Listeria monocytogenes ในสายการผลิตเนื้อไก่ด้วยระบบโอโซน
ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [ 137 ] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>