KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [ 137 ] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6912
ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน
ปิยรัตน์ ผ่องใส,วาณี ชนเห็นชอบ,อศิรา เฟื่องฟูชาติ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6910
การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6909
การผลิตและสมบัติบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ชอบเกลือจากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือไอโซเลท PB302 ที่แยกจากน้ำปลา
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปรียานุช บวรเรืองโรจน์,กานตธิดา วดีศิริศักดิ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6908
การสกัดเอนไซม์ซัลไฟด์ออกซิเดสจากตับไก่เพื่อใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดซัลไฟต์
ศิรินภา ทรัพย์ประทุม,สายพิณ ทานัชฌาสัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6905
การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน
พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6904
การลดเชื้อ Listeria monocytogenes ในสายการผลิตเนื้อไก่ด้วยระบบโอโซน
ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6903
การศึกษาปริมาณเจลแลนกัมและแคลเซียมแลคเตทต่อความคงตัวในการกระจายตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในน้ำกระเจี๊ยบ
พัชรา ธัญญานันท์,สุภาณี ด่านวิริยะกุล,พิชามญชุ์ สว่างสุข,สุดา สันติสุขบำรุง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6901
การเจริญและกิจกรรมของแบคเทอริโอซินที่สร้างแบคทีเรียแลคติก Pediococcus acidilactici CP7-3 และ Weissella confusa CP3-1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ
ศิริรัตน์ หงษ์เอก,จันทรพร ผลากรกุล,สาวิตรี วทัญญูไพศาล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6900
ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพองตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าวเจ้า
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุลชร,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6897
ผลของสารต้านออกซิเดชันต่อการเปลี่ยนแปลงของสารระเหยในหอยนางรมแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟและเพลทสัมผัส
สมหวัง สงแสง,โตชิอะคิ โอชิมะ,ไพรัตน์ โสภโณดร,จันธิรา แก้วศรีทอง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6896
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง Aspergillus japonicus SA22P3406 บนรำหยาบ
ชลิต นพรัตน์,อารี ฤทธิบูรณ์,มาริสา จาตุพรพิพัฒน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6895
การศึกษาคุณสมบัติของข้าวกล้องงอกนึ่ง
ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์,อุมา แสงคร้าม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6894
ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius
ณัฐยา เปี่ยมนพคุณ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6891
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile
กานต์ญาพันธ์ นันทะวิชัย,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,ชมภู่ ยิ้มโต,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6890
สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น
ชุติมา ไชยเชาวน์,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [ 137 ] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>