KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2847 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [ 139 ] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6607
การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมพลังงานแสงอาทิตย์
วสาวี พิชัย,รสติรัตน์ แผ่นทอง,สุรเชษฐ แก้วกิ่ง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6606
การจัดวางแนวทางที่ดีในกระบวนการผลิต "ปลาร้า"
วสาวี พิชัย,อรทัย ดลเอี่ยม,วีระเดช ชัยมงคล,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6605
อิทธิพลของการใช้แป้งข้าวเหนียวร่วมกับแป้งดัดแปรต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าว
ณัฐกานต์ นามมะกุนา,ศจี สุวรรณศรี,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6604
การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เสริมไอโอดีน
ธิดารัตน์ มุ่งดี,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6603
ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบกระเพราร่วมกับไคโตซานในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไส้กรอก
กิตติภรณ์ พ่วงสุข,ปรียะทัศนีย์ ประไชโย,ธีรพร กงบังเกิด,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงสี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6602
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำชากระชายดำผสมน้ำผึ้งมะนาว
ศิริพร พจนการุณ,สมชาย จอมดวง,เสริมสกุล พจนการุณ, วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6601
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุชภาพจากสมุนไพรกระชายดำ กระชาย และเจียวกู้หลาน
ศิริพร พจนการุณ,สุกัญญา วงศ์พรชัย,สมชาย จอมดวง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6600
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของปลาช่อนเค็มแดดเดียวระหว่างการทำเค็ม
สิรินภา สุวรรณ์,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วรสิทธิ์ โทจำปา,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,ธรีพร กงบังเกิด,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6599
Effect of two stages drying with a pause period on drying rate and energy consumption of blanched-frozen bananas
Rak Dandamrongrak,Richard Mason,Gordon Young,วารสารเกษตรนเรศวร
January - April 2009

FOOD 6598
ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณาพปลาช่อนแดดเดียวบรรจุสูญญากาศ
ณัฏฐา หะทะยัง,เหรียญทอง สิงจานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552

FOOD 6597
ซอร์บชั่นไอโซเธอร์มและกลาสทรานสิชั่นในอาหารแห้ง
วิไล สนธิเพิ่มพูน,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552

FOOD 6596
สารต้านออกซิเดชั่น
นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552

FOOD 6595
ผลของอุณหภูมิต่อลักษณะเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นกรอบ
วิไล สนธิเพิ่มพูน,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6594
ผลของอุณหภูมิต่อการเพิ่มความเข้มข้น EPA และ DHA จากน้ำมันปลาเผาะโดยการตกผลึกกับยูเรีย
พรพิษณุ ธรรมปัทย์,พัชรินทร์ ระวียัน,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6593
การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากใบหม่อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดกึ่งแห้ง
ศิริจรรยา เขาประเสริฐ,ปริตา ธนสุกาญจน์,อมรรัตน์ พรหมบุญ,ศจี สุวรรณศรี,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [ 139 ] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>