KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [ 139 ] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
CLIP 0003
Breastfeeding mothers warned about painkiller use

1 July 2011
Full Text
CLIP 0002
WHO releases new guidelines on drinking water quality

4 July 2011
Full Text
CLIP 0001
U.S. FDA unveils new cigarette warning labels

22 June 2011
Full Text
FOOD 6872
สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของ พอลิแลคติก แอซิด / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคล์ นาโนคอมโพสิท
เรณุมาศ ทิพย์มณี,รัตนวรรณ มกรพันธุ์,ธาริณี นามพิชญ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6871
ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
กิติศาสตร์ กระบวน,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,วรสิทธิ์ โทจำปา,ธีรพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6870
ผลของสารสกัดพรอพอลิสต่อการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์มายองเนส
สุทธินันท์ สันติประเสริฐ,ยุทธนา พิมลศิริผล,รมณี สงวนดีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6868
การใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) เพื่อดัดแปรสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากวัว: ผลของอัตราส่วนระหว่างเจลาตินต่อ ENR และปริมาณหมู่อิพอกซิใน ENR
พรสวรรค์ ชำนาญเวชกิจ,ธรรมนูญ โปรดปราน,สุทธวัฒน์ เบญจุกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6867
การปรับปรุงวัสดุกันกระแทกเยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์มสำหรับการบรรจุ
สิทธิพงศ์ สาธะวงค์,วรัญญู ศรีเดช,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6865
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟีลล์ด้วยเอทานอลจากผักเหมียง
เยาวดี รุ่งเรือง,สุพิชญา จันทะชุม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6864
การศีกษากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าทอดกรอบ
วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6858
การคัดเลือกวัสดุห่อหุ้มที่เหมาะสมในการผลิตไมโครเอนแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบ
ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6857
ผลของกระบวนการหมักที่มีต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มสารชูหมักจากผลหม่อน
เอื้องพลอย ใจลังกา,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6855
การผลิตข้าวเคลือบสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยที่อยู่ในสารเก็บกัก และทำแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เซชั่น
ช่อผกา เทพรังษี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6854
ผลของกระบวนการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง fluidized bed ต่อสมบัติทางกายภาพของข้าวเคลือบสารให้ความหอม
ธาริณี ทิมาบุตร,ยงยุทธ เฉลิมชาติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6851
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโปรตีนสะสมต่อคุณสมบัติความหนืดของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105
สราวดี วงศ์เดชเสรีกุล,จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [ 139 ] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>