KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980105
คุณค่าอาหารฟาสต์ฟู้ด: สารอาหารหลัก/จุรีพร จิตจำรูญโชคไชย, ครรชิต จุดประสงค์ และเอกราช เกตวัลห์
จุรีพร จิตจำรูญโชคไชย
2535
T980106
ไม่มีชื่อเรื่อง
นิสากร เย็นจิตโสมนัส,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
T980107
สารกันหืนสำหรับอาหาร/สันติ ทิพยางค์
สันติ ทิพยางค์
2535
T980116
อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่/สรนิต ศิลธรรม
สรนิต ศิลธรรม
2540
T980117
เส้นใยอาหาร/ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
2540
T980118
เบต้าแคโรทีน/อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
2543
T980119
ตังกุย/สินธพ โฉมยา
สินธพ โฉมยา
2540
T980120
น้ำมันปลา/สุภาณี ศุกระฤกษ์
สุภาณี ศุกระฤกษ์
2540
T980121
น้ำมันอีฟนิงพริมโรส/วินัย ดะห์ลัน
วินัย ดะห์ลัน
2540
T980122
ซุปไก่สกัด/มนัส พงศ์ชัยเดชา
มนัส พงศ์ชัยเดชา
2540
T980128
การใช้แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้/โดย พูนสุข แสงพงศ์ชวาล, สายทิพย์ ไมตรี, สุรีย์พร พันธุ์สุข
พูนสุข แสงพงศ์ชวาล,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2540
T980135
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (Food Biotechnology)ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในยุคโลกาภิวัฒน์/เบ็ญจรัก วายุภาพ และวราพร ลักษณลม้าย
เบ็ญจรัก วายุภาพ
2541
T980137
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พีซีบี และยาสัตว์ กับการตกค้างในอาหาร/กอบทอง ธูปหอม
กอบทอง ธูปหอม
2541
IFRPD T980142
การผลิตฟิล์มและสารเคลือบอาหารจากไข่ขาว/วัฒนา วิริวุฒิกร
วัฒนา วิริวุฒิกร
2541
T980144
การสุขาภิบาลภาชนะ สิ่งสัมผัสอาหาร สภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บรักษาอาหารและอุปกรณ์ขนส่งอาหาร/สุมณฑาวัฒนสินธุ์
สุมณฑา วัฒนสินธุ์,มูลนิธิอิลซี่ ประเทศไทย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>