KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6865
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟีลล์ด้วยเอทานอลจากผักเหมียง
เยาวดี รุ่งเรือง,สุพิชญา จันทะชุม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6864
การศีกษากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าทอดกรอบ
วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6858
การคัดเลือกวัสดุห่อหุ้มที่เหมาะสมในการผลิตไมโครเอนแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบ
ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6857
ผลของกระบวนการหมักที่มีต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มสารชูหมักจากผลหม่อน
เอื้องพลอย ใจลังกา,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6855
การผลิตข้าวเคลือบสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยที่อยู่ในสารเก็บกัก และทำแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เซชั่น
ช่อผกา เทพรังษี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6854
ผลของกระบวนการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง fluidized bed ต่อสมบัติทางกายภาพของข้าวเคลือบสารให้ความหอม
ธาริณี ทิมาบุตร,ยงยุทธ เฉลิมชาติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6851
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโปรตีนสะสมต่อคุณสมบัติความหนืดของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105
สราวดี วงศ์เดชเสรีกุล,จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6850
ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อแอนโธไซยานินส์และความสามารถต้านออกซิเจนของผลหม่อนสายพันธุ์กำแพงแสน-เอ็มบี-42-1
มนต์วดี หุ่นเจริญ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6847
ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและวิธีการออสโมซิสต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่เยือกแข็ง
น้ำฝน เจริญพันธ์,สงวนศรี เจริญเหรียญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6846
การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด
สิริยาภรณ์ ไกรมาก,จิรชัย พุทธกุลสมศิริ,ปรารถนา ปรารถนาดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6845
อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวสด
พิจิตรา ตั้งเขื่อนขันธ์,จิตศิริ ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6844
การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน
รตนพรรษ หรรษอุดม,เลอพงศ์ จารุพันธ์,งามทิพย์ ภู่วโรดม,ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6839
การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
ฐาปนี สาธร,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6833
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากกากงาขาวผสมลูกเดือย
ศิริพร ดลภักนิยมกุล,วรางคณา สมพงษ์,สมโภช พจนพิมล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6832
การศึกษาปริมาณ GABA และการพัฒนาโยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวกล้องมันปูงอก
เมธาวี อนะวัชกุล,สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>