KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2847 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6592
การพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์, พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,อริยา เมืองชุม,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,สุนีย์ พะยอมแจ่มศรี,ปริดา ธนสุกาญจน์,ศจี สุวรรณศรี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6591
การปรับปรุงสุขลักษณะในการผลิตและประเมินคุณภาพน้ำตาลโตนด
ปริตา ธนสุกาญจน์,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,ศจีสุวรรณศรี,ณัฐกานต์ นามมะกุนา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6590
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยในเชิงอุตสาหกรรม
บุษรา สร้อยระย้า,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552

FOOD 6589
การผลิตไส้กรอกหมูผสมแครอทหรือฟักทอง
วลัย หุตะโกวิท,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552

FOOD 6588
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพตตี้เต้าหู้หมูเพื่อสุขภาพ
ยุพร พืชกมุทร,ชื่นจิต พงษ์พูล,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552

FOOD 6587
ผลของปริมาณเจลาติน น้ำตาลทราย และกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่มะม่วงหิมพานต์
เมทินี ห้วยหงษ์ทอง,กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552

FOOD 6586
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ
ภัทรพล จังสถิตย์กุล,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม - กันยายน 2552

FOOD 6585
การหาองค์ประกอบรองต่างๆในน้ำมันพืชบริโภคที่วางจำหน่ายในประเทศไทย โดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวแรงดันสูงแบบแยกตามขนาด
คณิศา กิตติรัตนศักดิ์ไพบูลย์,คณิต กฤษณังกูล,วารสารวิจัยแลพัฒนา มจธ.
เมษายน - กันยายน 2552

FOOD 6584
ความสำคัญของวิตามินเอ (Vitamin A) ต่อร่างกาย
ช่อลัดดา เที่ยงพุก

FOOD 6583
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าพื้นเมืองในจังหวัดพัทลุง
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,จันทิรา ฤทธิจักร,สุปราณี สุริยะพล,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2552

FOOD 6582
การดูดซับเบต้าแคโรทีนในน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ตัวดูดซับเมโซพอรัสคาร์บอน
ลลิตา บุรีรักษ์,ประกอบ กิจไชยา,วิศวสารลาดกระบัง
กันยายน 2552

FOOD 6581
การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง : หน่อไม้ดองเค็ม
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,รัศมี ศุภศริ,งามจิตร โล่วิทูร,สิริพร สธนเสาวภาคย์,วาสารวนศาสตร์

FOOD 6580
ปริมาณโซเดียมเบนโซเอต และสีอินทรีย์สังเคราะห์ในอาหาร
กิตติมา โสนะมิตร์,วันทนีย์ ขำเลิศ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552

FOOD 6579
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคกุ้งในเชตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,กนกพรรณ ศรีมโนภาษ,อรษา สุดเธียรกุล,นิรชา วงษ์จินดา,วราภา มหากาญจนกุล,พูนทรัพย์ วิรุฬหกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552

FOOD 6578
ปริมาณเกลือแร่ชนิดต่างๆ โพลีฟีนอล แทนนิน และไฟเตทในผลไม้ไทย
ริญ เจริญศิริ,รัชนี คงคาฉุยฉาย,ชนิลเนตร ต่อสหกุล,วารสารโภชนาการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2551

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>