KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [ 141 ] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6822
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส
ลดาวัลย์ ช่างชุบ,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6821
การพัฒนานมถั่วเหลืองสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง
วรรณภา ทาบโลกา,พนารัตน์ กงถัน,น้ำผึ้ง อ่อนบึง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6820
ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
สมรัฐ ทิ้วสังวาลย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6819
ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสารระเหยที่สกัดจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเผา
ชนัญชิดา แซ่ม้า,วรรณี จิรภาคย์กุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6818
การศึกษาความต้านทานความร้อนของ Pichia kudriavzevii TISTR 5147 และ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5110 ในน้ำมะนาว
สโรชา จันทร์เพ็ญ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,จิตศิริ ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6817
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของกากลูกหม่อน
ศุทธินี ลีลาเหมรัตน์,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6816
ผลของน้ำและปริมาณไขมันที่มีผลต่อความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโกโก้แมส
วัชรีวิภา วรศุภลักษณ์,สิรี ชัยเสรี,รัฐกรณ์ จำนงค์ผล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6815
การพัฒนากระบวนการหมักเต้าหู้ยี้โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,กมลวรรณ พรหมศักดิ์,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6814
การศึกษาการใช็จุลินทรีย์หัวเชื้อผสมเพื่อการผลิตลูกแป้งสาโท
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,มังกร โรจน์ประภากร,วรศักดิ์ ช่างภา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6813
ดัชนีคุณภาพของมะละกอที่มีต่อความชอบรวมของผู้บริโภค
ภัณฑิรา นามไพโรจน์,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6812
ผลของการลวกต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในมังคุด และผลของสารละลายซูโครสร่วมกับกรดซิตริกในการถ่ายโอนมวลสารระหว่างการออสโมซิส
วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์,นันทวัน เทอดไทย,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6811
การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อย
พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6810
ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ภวีณา ดวงทวีทรัพย์,พิสิษฐ์ ธรรมวิถี,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6809
การเปรียบเทียบการวัดค่าด้วยวิธีจมูกอิเล็กทรอนิกส์และการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบชอร์ทติงเพื่อจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปทางการค้า
พจนา จุลสิงห์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6808
การผลิตเอทานอลแบบต่อเนื่องจากน้ำคั้นเปลือกส้มด้วย Saccharomyces cerevisiae NSE-3 ที่ทนกรด
สุธาสินี ปราณีตรัตนานนท์,วิเชียร กิจปรีชาวนิช,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [ 141 ] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>