KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [ 142 ] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6816
ผลของน้ำและปริมาณไขมันที่มีผลต่อความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโกโก้แมส
วัชรีวิภา วรศุภลักษณ์,สิรี ชัยเสรี,รัฐกรณ์ จำนงค์ผล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6815
การพัฒนากระบวนการหมักเต้าหู้ยี้โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,กมลวรรณ พรหมศักดิ์,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6814
การศึกษาการใช็จุลินทรีย์หัวเชื้อผสมเพื่อการผลิตลูกแป้งสาโท
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,มังกร โรจน์ประภากร,วรศักดิ์ ช่างภา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6813
ดัชนีคุณภาพของมะละกอที่มีต่อความชอบรวมของผู้บริโภค
ภัณฑิรา นามไพโรจน์,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6812
ผลของการลวกต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในมังคุด และผลของสารละลายซูโครสร่วมกับกรดซิตริกในการถ่ายโอนมวลสารระหว่างการออสโมซิส
วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์,นันทวัน เทอดไทย,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6811
การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อย
พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6810
ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ภวีณา ดวงทวีทรัพย์,พิสิษฐ์ ธรรมวิถี,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6809
การเปรียบเทียบการวัดค่าด้วยวิธีจมูกอิเล็กทรอนิกส์และการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบชอร์ทติงเพื่อจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปทางการค้า
พจนา จุลสิงห์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6808
การผลิตเอทานอลแบบต่อเนื่องจากน้ำคั้นเปลือกส้มด้วย Saccharomyces cerevisiae NSE-3 ที่ทนกรด
สุธาสินี ปราณีตรัตนานนท์,วิเชียร กิจปรีชาวนิช,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6807
ผลการยับยั้งราของเบนโซเอตและซอร์เบตต่อ Penicillium citrinum ที่คัดแยกจากเส้นก๋วยเตี๋ยว
ปิยวรรณ บูรณะพิมพ์,วิรพัสย์ อารีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6806
การพัฒนาโรงอบแห้งเนื้อลำไยแบบมาตรฐานสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ทวีชัย นิมาแสง,ณัฐวุฒิ เนียมสอน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6805
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิที่ถูกกักเก็บในแป้งดัดแปรต่อการมีชีวิตรอดของ Staphylococcus aureus ที่ใส่ลงไปในลูกชุบ
นิพร เดชสุข,ทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา,จิรศักดิ์ พัดทอง,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6804
การลดปริมาณไขมันและค่าดัชนีน้ำตาลของคุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ
สุชาดา นกเถื่อน,ยุทธนา พิมลศิริผล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6803
การพัฒนาสูตรอาหารเช้าธัญพืชจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิสายพันธุ์ KPSKD5 งอก
ศุภนุช ใ่ส่แปง,ยุทธนา พิมลศิริผล,กิตติวุฒิ เกษมวงศ์,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6802
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดรอยริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม
สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,สุพนิดา วินิจฉัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,หทัยรัตน์ ริมคีรี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [ 142 ] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>