KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [ 144 ] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6779
การเพิ่มปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยโดยการลดขนาดโมเลกุลร่วมกับการใช้ความร้อน-ความชื้น
วัฒนกุล มงคลรังษี,กล้าณรงค์ ศรีรอด,สมบัติ ขอทวีววัฒนา,สุนีย์ โชตินีรนาท,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6778
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้พายผลไม้และจำแนกกลุ่มโดยเทคนิคจัดกลุ่มตามลำดับขั้น
ลักษิกา คำศรี,วิษฐิดา จันทราพรชัย,หทัยรัตน์ ริมคีรี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6777
ผลของสภาพการงอกต่อสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้อง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,พัชรี ตั้งตระกูล,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6776
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มผงเสริมสารสกัดจากกากองุ่นแดง
ฐาปกรณ์ บุญชู,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6775
ผลของผงสารสกัดจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด
กุลวดี แก้วก่า,โชคชัย ธีรกุลเกียรคิ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6774
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium acidipropionici
สุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า,วิรัตน์ วานิชย์ศรีรัตนา,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6773
อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพขนมไดฟูกุจากแป้งข้าวเหนียวกล้องงอก
ขนิษฎา วงศ์บาสก์,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6772
การแยก คัดเลือก และจัดจำแนกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถลดการทำงานของสารยับยั้งทริปซินจากกากถั่วเหลืองดิบ
ปริชาติ ศรีระพันธุ์,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6771
ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสูญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น
สวิตรา ใบงิ้ว,พิสิษฐ์ ธรรมวิถี,นันทวัน เทอดไทย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6770
ผลของกากน้ำตาลและกากเซลล์ยีสต์ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการผลิตแบคทีเรียกรดแลคติก
อภิเชษฐ หมื่นอร่าม,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6769
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากธัญพืช
อภิรดา รินพล,พิมพร ดอนมูล,เนตรชนก หลวงแสน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6768
ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง
นันทวัน เทอดไทย,สุพิชา กระจ่างเมธีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6767
ผลของอุณหภูมิในการหมัก น้ำตาลและน้ำผึ้งต่อการเจริญและการอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสในน้ำลำไย
สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ,อัมพวัน หวานแก้ว,รุจี กรเจริญพรพงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6766
การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลจากกล่องลูกฟูกโดยวิธีผสมกับเยื่อใหม่และการเคลือบด้วยไคโตซาน
สุธีรา วิทยากาญจน์,วารุณี ธนะแพสย์,ชัยพร สามพุ่มพวง,วุฒินันท์ คงทัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6765
สมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนโดยการทรีตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
พรชัย ราชตนะพันธุ์,กฤติกา ตันประเสริฐ,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,สุวพร เหลืองขมิ้น,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [ 144 ] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>