KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [ 148 ] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6726
การพัฒนาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6725
Comparison of Peeling, Squeezing and Concentration Methods for The Sugarcane Juice Production
Sirichai Songsermpong,Weerachet Jittanit,Suranaree Journal of Science and Technology
January - March 2010
Full Textx
FOOD 6724
สิ่งที่ต้องพึงระวังในการนำนมแพะไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ศศิธร นาคทอง,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6723
Antioxidant Properties of Puerarin and Genistein from White Kwao Krua Induced by Elicitors and Their Antihyperglycemic Effect on Rats
Bunruam Khitka,Kunwadee Rangsriwattanon,Yuvadee Manakasem,Sajeera Kupittayanant,Suranaree Journal of Science and Technology
January - March 2010
Full Textx
FOOD 6722
อันตรายจากภาชนะหุงต้มในครัว
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6721
การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุณยกฤต รัตนพันธุ์,อเนก หาลี,วชิระ สิงห์คง,สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6720
การสำรวจสภาพการณ์และการเข้าร่วมโครงการตลาดสด น่าซื้อของตลาดประเภทที่ 1 กรณีศึกษาตลาดที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสด น่าซื้อ
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6719
การศึกษาสุขลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ
นพวรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6718
คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนแออัด
ลินจง บ่อหิรัญรัตน์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6717
การศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
ศากุน เอี่ยมศิลา,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6716
การตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนในถั่วเหลือง
วราพันธุ์ จินตวนิชญ์,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6715
การผลิตน้ำเห็ดสมุนไพรพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6714
ไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
สมโภชน์ อิ่มเอิบ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6713
ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลต่อการบริโภคลิ้นจี่
อภิชาต ดะลุณเพธย์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สังคมศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6712
ประสิทธิภาพของกระชายดำและส้มแขกสำเร็จรูปในการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [ 148 ] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>